0342442266
Giải pháp lưu trữ và cấp nhiên liệu

Đặc tính kỹ thuật

Không phát thải bụi trong quá trình vận hành

Chi phí đầu tư & vận hành thấp

Vận hành an toàn, đồng bộ & tự động

Công trình thực tế

IMG1491.jpg

IMG1551.jpg

(Hình ảnh công trình thực tế)

sản phẩm liên quan

https://www.martech.com.vn/
https://www.martech.com.vn/catalog/view/theme/