0342442266
HỆ THỐNG ĐỒNG PHÁT<strong> HƠI – ĐIỆN </strong>

HỆ THỐNG ĐỒNG PHÁT HƠI – ĐIỆN 

Hệ thống bao gồm:
+ Hệ thống lò hơi cung cấp hơi cho turbine
+ Hệ thống Turbine và máy phát điện

HỆ THỐNG ĐỒNG PHÁT<strong> HƠI – ĐIỆN </strong>
https://www.martech.com.vn/
https://www.martech.com.vn/catalog/view/theme/